ความสําคัญของสถานการณ์ปัจจุบัน ปรากฏการณ์ทางสงั คม หรือองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ โดยใช้หลักการบูรณาการองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ เป็นกรณีศึกษาแนวทางในการวิเคราะห์ อธิบาย และทําความเข้าใจ โดยใช้ประเด็นที่น่าสนใจในสถานการณ์ปัจจุบันในการศึกษา

ศึกษาขอบเขตของวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง ประวัติความเป็นมาของเศรษฐศาสตร์การเมือง การปฏิวัติ ทางความคิดของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง ปรัชญาและอุดมการณ์ของแนวคิดเศรษฐศาสตร์การเมือง แนวคิด และกรอบการวิเคราะห์แนวเศรษฐศาสตร์การเมือง วิธีการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมืองในมิติต่าง ๆ ข้อแนะนํา เกี่ยวกับการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์การเมือง แนวคิดการวิเคราะห์การเมืองตามแนวทางสํานักเศรษฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์การเมืองช่วงมาร์กซ์ เศรษฐศาสตร์การเมืองหลังมาร์กซ์ พัฒนาการใหม่ของเศรษฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์การเมืองสีเขียว เศรษฐศาสตร์การเมืองแนวอนาธิปัตย์ และบทบาทของเศรษฐศาสตร์ การเมืองในศาสตร์ของการศึกษาด้านอื่น ๆ

ศึกษาที่มาและหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการและการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์หลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการกรณีศึกษาด้านการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม