ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจภายใตความเสี่ยง การตัดสินใจกับเวลาและเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงินขั้นพื้นฐาน งบการเงินและงบประมาณการบริหารเงินสด สินเชื่อเพื่อการบริโภคและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา การวางแผนประกันชีวิต การออมและการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุ การวางแผนการเงินเพื่อซื้อบ้านและรถยนต์

ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีของอาหาร ผลขององค์ประกอบเหล่านี้ต่อสมบัติของอาหาร ศึกษาปฏิกิริยาเคมีและชีวเคมีที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ การเสื่อมสภาพของอาหารระหว่างการแปรรูปและการเก็บรักษาสมบัติทางกายภาพและเคมีของสารปรุงแต่งในอาหาร

ศึกษาที่มาและหลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงการและการบริหารโครงการสิ่งแวดล้อม การประยุกต์หลักการการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้ในการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม การวางแผนโครงการ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลโครงการกรณีศึกษาด้านการบริหารโครงการด้านสิ่งแวดล้อม