ศึกษาและค้นคว้าหลักการทางเคมี เพื่อนำมาประยุกต์และพัฒนาให้เกิดประโยชน์ด้านต่าง ๆ  


•ศึกษาบทบาทของสารเคมีที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันในด้านต่าง ๆ เช่น สารเติมแต่งอาหาร เคมีในเครื่องดื่ม สารลดแรงตึงผิว ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด สมุนไพร และน้ำมันหอมระเหย AI กับ เคมี สารที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ เคมีกับการจัดการทางพิบัติภัย